Pomoć za ASUS ROG GL502VS

background image

E-priručnik

CR11526

Drugo izdanje

Svibanj 2016

background image

2

E-priručnik za prijenosno računalo

Autorsko pravo

Niti jedan dio ovog priručnika, uključujući u njemu opisane proizvode i softver, ne smije se bez izričite

pismene suglasnosti tvrtke ASUSTeK COMPUTER INC. (u daljnjem tekstu: ASUS) reproducirati, prenositi,

prepisivati, pohranjivati u sustavu gdje se mu se može ponovo pristupiti ili prevoditi na bilo koji jezik,

u bilo kojem obliku ili na bilo koji način, osim dokumentacije koju prodavatelj čuva u svrhu izrade

sigurnosne kopije.

ASUS DOSTAVLJA OVAJ PRIRUČNIK “KAKAV JEST” BEZ BILO KAKVOG JAMSTVA, IZRAVNOG ILI

NEIZRAVNOG, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, NEIZRAVNA JAMSTVA I UVJETE UTRŽIVOSTI I

POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. NI U KOJEM SLUČAJU ASUS, NJEGOVI MENADŽERI, UPRAVA,

ZAPOSLENICI I AGENTI NEĆE BITI ODGOVORNI NI ZA BILO KAKVU NEIZRAVNU, POSEBNU, SLUČAJNU ILI

POSLJEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI ŠTETU ZBOG GUBITKA DOBITI, POSLOVNOG GUBITKA, GUBITKA

ILI KORIŠTENJA PODATAKA, PREKIDA POSLOVANJA I SLIČNE ŠTETE), ČAK NI AKO JE ASUS, ZBOG

BILO KAKVOG NEDOSTATKA ILI POGREŠKE U OVOM PRIRUČNIKU ILI PROIZVODU, BIO UPOZNAT S

MOGUĆNOŠĆU NASTANKA TAKVIH ŠTETA.

Nazivi proizvoda i tvrtki iz ovog priručnika mogu, ali ne moraju, biti registrirani zaštitni znaci ili proizvodi

zaštićeni autorskim pravima pripadajućih vlasnika, te služe samo za potrebe identifikacije i objašnjenja u

korist vlasnika tih proizvoda i tvrtki, bez namjere kršenja njihovih prava.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I PODACI IZ OVOG PRIRUČNIKA SLUŽE SAMO U INFORMATIVNE SVRHE.

PRIDRŽANO JE PRAVO NJIHOVE IZMJENE BEZ PRETHODNE NAJAVE I NEĆE SE SMATRATI OBVEZOM

TVRTKE ASUS. ASUS NE PREUZIMA ODGOVORNOST NI OBVEZU ZA BILO KAKVE POGREŠKE I NETOČNOSTI

KOJE MOGU POSTOJATI U OVOM PRIRUČNIKU, UKLJUČUJUĆI OPISANE PROIZVODE I SOFTVER.

Copyright © 2016 ASUSTeK COMPUTER INC. Sva prava pridržana

Ograničenje odgovornosti

U određenim situacijama zbog nedostatka za koji je odgovorna tvrtka ASUS ili drugih obveza, možete

imati pravo na naknadu štete od tvrtke ASUS. U tom slučaju, bez obzira na osnovu temeljem koje

potražujete naknadu štete od tvrtke ASUS, ASUS će biti odgovoran isključivo za štete nastale kao

posljedica tjelesne ozljede (uključujući smrt), oštećenja nepokretne i pokretne imovine, ili sve druge

stvarne i izravne štete koje su uzrokovane nepoštivanjem i neizvršavanjem zakonskih obveza propisanih

ovim jamstvom, u iznosu do navedene ugovorne cijene svakog pojedinog proizvoda.

ASUS je isključivo odgovoran za nadoknadu štete, gubitka i potraživanja koja proizlaze iz ugovora,

kaznene odgovornosti ili kršenja prava prema odredbama ovog jamstva.

To se ograničenje također odnosi na dobavljače tvrtke ASUS i prodajno mjesto na kojem ste kupili

proizvod te predstavlja maksimalnu odgovornost tvrtke ASUS, njezinih dobavljača i prodajnog mjesta.

TVRTKA ASUS NI U KOJIM OKOLNOSTIMA NEĆE BITI ODGOVORNA ZA SLJEDEĆE: (1) POTRAŽIVANJA

TREĆIH OSOBA U VAŠE IME; (2) GUBITAK ZAPISA I PODATAKA TE OŠTEĆENJA ISTIH; ILI (3) POSEBNE,

SLUČAJNE, NEIZRAVNE I BILO KAKVE POSLJEDIČNE POSLOVNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI GUBITAK DOBITI I

UŠTEĐEVINE), ČAK NI AKO SU ASUS, NJEGOVI DOBAVLJAČI I PRODAJNO MJESTO NA KOJEM STE KUPILI

PROIZVOD, BILI SVJESNI MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH ŠTETA.

Servis i podrška

Posjetite naše višejezično web-mjesto https://www.asus.com/support/

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

3

Sadržaj

O ovom priručniku ....................................................................................................7

Konvencije koje se koriste u ovom priručniku .....................................................9
Ikone ....................................................................................................................................9
Tipografija .........................................................................................................................9

Sigurnosne mjere opreza ........................................................................................10

Upotreba prijenosnog računala ................................................................................10
Briga o prijenosnom računalu....................................................................................11
Propisno zbrinjavanje ...................................................................................................12

Poglavlje 1: Postavljanje hardvera

Upoznavanje s prijenosnim računalom .............................................................14

Pogled s gornje strane ..................................................................................................14
Dno ......................................................................................................................................19
Desna strana .....................................................................................................................21
Lijeva strana ......................................................................................................................22

Poglavlje 2: Upotreba prijenosnog računala

Početak rada ................................................................................................................26

Punjenje prijenosnog računala..................................................................................26
Podignite i otvorite ploču zaslona ............................................................................28
Pritisnite tipku napajanja .............................................................................................28
Korištenje dodirne plohe .............................................................................................29

Korištenje tipkovnice ................................................................................................33

Funkcijske tipke ...............................................................................................................33
Tipke za Windows® 10 ...................................................................................................34
Multimedijske upravljačke tipke ...............................................................................35
Brojčana tipkovnica .......................................................................................................36

background image

4

E-priručnik za prijenosno računalo

Poglavlje 3: Rad s Windows® 10

Prvo pokretanje uređaja ..........................................................................................38
Izbornik Start ...............................................................................................................39
Windows® aplikacije .................................................................................................41

Rad s Windows® aplikacijama.....................................................................................42
Prilagođavanje Windows® aplikacija........................................................................42

Pregled zadataka .......................................................................................................45
Funkcija Snap ..............................................................................................................46

Promjena hotspotova ...................................................................................................46

Centar za radnje .........................................................................................................48
Ostale prečice na tipkovnici ...................................................................................49
Spajanje na bežičnu mrežu

........................................................... 51

Wi-Fi .....................................................................................................................................51
Bluetooth ..........................................................................................................................52
Zrakoplovni način rada .................................................................................................53

Spajanje na žične mreže ..........................................................................................54
Isključivanje prijenosnog računala ......................................................................56
Postavljanje prijenosnog računala u stanje mirovanja ................................57

Poglavlje 4: Samoprovjera pri uključivanju (POST)

Samoprovjera pri uključivanju (POST) ...............................................................60

Uz pomoć POST pristupite u BIOS i rješavanje problema ................................60

BIOS ................................................................................................................................60

Pristupanje u BIOS ..........................................................................................................60
BIOS postavke ..................................................................................................................61

Oporavak sustava ......................................................................................................71

Izvođenje opcije za oporavak.....................................................................................72

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

5

Poglavlje 5: Nadogradnja prijenosnog računala

Skidanje poklopca odjeljka ....................................................................................76
Ugradnja tvrdog diska .............................................................................................78
Ugradnja M.2 kartice ................................................................................................83

Savjeti i ČPP

Korisni savjeti za prijenosno računalo ................................................................86
ČPP za hardver ............................................................................................................87
ČPP za softver..............................................................................................................90

Dodaci

Podaci o DVD pogonu ..................................................................................................94
Podaci o pogonu za Blu-ray ROM .............................................................................96
Sukladnost unutarnjeg modema ..............................................................................96
Pregled ...............................................................................................................................97
Izjava o kompatibilnosti mreže..................................................................................97
Negovorna oprema .......................................................................................................97
Izjava Savezne komisije za komunikacije ...............................................................99
FCC izjava o izloženosti radijskoj frekvenciji .........................................................100
Upozorenje o CE označivanju ....................................................................................101
Kanali za bežični prijenos podataka u različitim regijama ...............................102
Ograničenje frekvencijskog raspona u Francuskoj .............................................102
Sigurnosne napomene za UL .....................................................................................104
Sigurnosni zahtjev u vezi s napajanjem .................................................................105
Informacije o TV tjuneru .............................................................................................105
REACH .................................................................................................................................105
Napomena o proizvodima Macrovision Corporation ........................................105

background image

6

E-priručnik za prijenosno računalo

Prevencija gubitka sluha ..............................................................................................105
Oprez pri korištenju litijskih baterija za Nordijske zemlje

(za litij-ionske baterije)..................................................................................................106
Sigurnosne napomene za optički disk ....................................................................107
CTR 21 Odobrenje(za prijenosno računalo s ugrađenim modemom) ........108
Proizvod sukladan normi ENERGY STAR .................................................................110
Izjava o globalnoj sukladnosti s propisima koji

se odnose na zaštitu okoliša ......................................................................................110
ASUS recikliranje / Usluge preuzimanja rabljenih proizvoda .........................111

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

7