Pomoc usługi ASUS ROG GL502VS

background image

Podręcznik elektroniczny

PL11526

Wydanie poprawione V2

Maj 2016

background image

2

Podręcznik elektroniczny do notebooka

Informacje o prawach autorskich

Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisami produktów i oprogramowania, nie można

powielać, transmitować, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na

żadne języki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, bez wyraźnego pisemnego pozwolenia

ASUSTeK COMPUTER, INC. (“ASUS”).
ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE “JAKI JEST”, BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI,

ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO Z DOMNIEMANYMI

GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO

CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB

AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE

LUB KONSEKWENTNE SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ

MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB UTRACENIEM DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI

ITP.) NAWET, JEŚLI FIRMA ASUS UPRZEDZAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W WYNIKU

JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.
Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą być zastrzeżonymi

znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celu

identyfikacji lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.
SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU, SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE CELOM

INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ POWIADOMIENIA, DLATEGO

TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRMĘ ASUS DO ODPOWIEDZIALNOŚCI.ASUS

NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM

PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI I OPROGRAMOWANIEM.

Copyright © 2016 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ograniczenie odpowiedzialności

W przypadku wystąpienia określonych okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi ASUS, a w wyniku

których wystąpiły szkody, właściciel będzie uprawniony do uzyskania od firmy ASUS odszkodowania.W

każdym takim przypadku niezależnie od podstawy roszczenia od firmy ASUS, odpowiada ona jedynie

za uszkodzenia ciała (włącznie ze śmiercią), szkody nieruchomości i rzeczywiste szkody osobiste; lub za

wszelkie inne, rzeczywiste i bezpośrednie szkody, wynikające z pominięcia lub niewykonania czynności

prawnych wynikających z tego oświadczenia gwarancji, do kwoty określonej w umowie kupna dla

każdego produktu.
ASUS odpowiada lub udziela rekompensaty wyłącznie za stratę, szkody lub roszczenia w oparciu o

umowę, odpowiedzialność za szkodę lub naruszenie praw wynikających z niniejszego oświadczenia

gwarancyjnego.
To ograniczenie stosuje się także do dostawców i sprzedawców ASUS. Jest to maksymalny pułap

zbiorowej odpowiedzialności firmy ASUS, jej dostawców i sprzedawców.

BEZ WZGLĘDU NA OKOLICZNOŚCI FIRMA ASUS NIE ODPOWIADA ZA: (1) ROSZCZENIA STRON TRZECICH

OD UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE SZKÓD; (2) UTRATĘ LUB USZKODZENIE NAGRAŃ LUB DANYCH; ALBO (3)

SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB NIEBEZPOŚREDNIE SZKODY LUB ZA EKONOMICZNE KONSEKWENCJE

SZKÓD (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI), NAWET JEŚLI FIRMA ASUS, JEJ DOSTAWCY

LUB SPRZEDAWCY ZOSTANĄ POINFORMOWANI O ICH ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Serwis i pomoc techniczna

Odwiedź naszą wielojęzyczną stronę sieci web, pod adresem https://www.asus.com/support/

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

3

Spis treści

Informacje dotyczące tego Podręcznika ...........................................................7

Konwencje stosowane w niniejszym Podręczniku .............................................9
Ikony ....................................................................................................................................9
Typografia..........................................................................................................................9

Zasady bezpieczeństwa ..........................................................................................10

Używanie notebooka ....................................................................................................10
Pielęgnacja notebooka .................................................................................................11
Właściwa utylizacja urządzenia .................................................................................12

Rozdział 1: Konfiguracja sprzętu

Poznajemy notebooka .............................................................................................14

Widok z góry .....................................................................................................................14
Widok z dołu .....................................................................................................................19
Widok z prawej ................................................................................................................21
Widok z lewej ...................................................................................................................22

Rozdział 2: Użytkowanie notebooka

Przygotowanie urządzenia .....................................................................................26

Ładowanie notebooka. .................................................................................................26
Podnieś, aby otworzyć panel wyświetlacza. .........................................................28
Naciśnij przycisk zasilania. ...........................................................................................28
Używanie touchpada ....................................................................................................29

Używanie klawiatury ................................................................................................33

Klawisze funkcyjne .........................................................................................................33
Przyciski Windows® 10 ..................................................................................................34
Klawisze sterowania multimediami .........................................................................35
Klawiatura numeryczna ................................................................................................36

background image

4

Podręcznik elektroniczny do notebooka

Rozdział 3: Obsługa notebooka w systemie Windows® 10

Pierwsze uruchomienie notebooka ....................................................................38
Menu Start ....................................................................................................................39
Aplikacje systemu Windows® ................................................................................41

Praca z aplikacjami systemu Windows® ..................................................................42
Dostosowywanie aplikacji systemu Windows® ...................................................42

Widok zadań ................................................................................................................45
Funkcja Snap (Przyciąganie) ..................................................................................46

Punkty aktywne funkcji Snap (Przyciąganie) ........................................................46

Centrum akcji ..............................................................................................................48
Inne skróty klawiaturowe .......................................................................................49
Podłączanie do sieci bezprzewodowej ..............................................................51

Wi-Fi .....................................................................................................................................51
Bluetooth ..........................................................................................................................52
Tryb samolotowy ............................................................................................................53

Podłączanie do sieci przewodowej .....................................................................54

Konfiguracja połączenia sieciowego z dynamicznym adresem IP/PPPoE . 54
Konfiguracja połączenia sieciowego ze statycznym adresem IP ...................55

Wyłączanie notebooka ............................................................................................56
Przełączanie notebooka do trybu uśpienia .....................................................57

Rozdział 4: Autotest podczas włączania zasilania (POST)

Autotest podczas włączania zasilania (POST) .................................................60

Używanie funkcji POST w celu uzyskania dostępu do BIOS'a i rozwiązywania

problemów technicznych ............................................................................................60

BIOS ................................................................................................................................60

Uzyskiwanie dostępu do BIOS'a ................................................................................60
Ustawienia BIOS'a ...........................................................................................................61

Przywracanie systemu .............................................................................................71

Wykonywanie procedury odzyskiwania ................................................................72

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

5

Rozdział 5: Usprawnianie notebooka

Zdejmowanie pokrywy wnęki ..............................................................................76
Instalacja dysku twardego ......................................................................................78
Instalacja karty M.2 ...................................................................................................83

Porady i często zadawane pytania

Przydatne porady dotyczące komputera .........................................................86
Często zadawane pytania dotyczące sprzętu..................................................87
Często zadawane pytania dotyczące oprogramowania ..............................90

Załączniki

Informacja dotycząca napędu DVD-ROM .............................................................94
Informacje o napędzie Blu-ray ROM ........................................................................96
Zgodność wewnętrznego modemu ........................................................................96
Przegląd .............................................................................................................................97
Deklaracja zgodności sieci ..........................................................................................97
Urządzenia nie-głosowe .............................................................................................97
Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal Communications

Commission (FCC) ..........................................................................................................99
Oświadczenie FCC dotyczące ostrzeżenia o ekspozycji częstotliwości

radiowej (RF) .....................................................................................................................100
Ostrzeżenie znaku CE ....................................................................................................101
Uwagi UL dotyczące bezpieczeństwa .....................................................................104
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa zasilania ..............................................105
Uwagi dotyczące tunera TV .......................................................................................105
REACH .................................................................................................................................105
Uwaga dotycząca produktów Macrovision Corporation ....................................105
Zapobieganie utracie słuchu ......................................................................................105

background image

6

Podręcznik elektroniczny do notebooka

Ostrzeżenia dotyczące baterii litowych dla krajów skandynawskich
(dotyczą baterii litowo-jonowych) ..........................................................................106
Informacje dotyczące bezpieczeństwa napędu optycznego .........................107
Certyfikat CTR 2 (dla komputerów notebook PC z wbudowanym

modemem) .......................................................................................................................108
Produkt zgodny z ENERGY STAR ...............................................................................110
Recycling ASUS/Usługi zwrotu ..................................................................................111

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

7