ASUS ROG GL502VS 帮助

background image

C11526
第二版
2016 年 9 月

用戶手冊

background image

©ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved. 華碩電腦股份有限公
司保留所有權利。

本用戶手冊包括但不限於其所包含的所有信息都受到著作權法的

保護,未經華碩電腦股份有限公司(以下簡稱“華碩”)許可,不得
有任何仿造、複製、摘抄、轉譯、發行等行為或為其它利用。

本用戶手冊是以“現狀”及“以目前明示的條件下”的狀態提供

給您。在法律允許的範圍內,華碩就本用戶手冊,不提供任何明示或
默示的擔保及保證,包括但不限於商業暢銷性、特定目的適用性、未
侵害任何他人權利及任何使用本用戶手冊或無法使用本用戶手冊的保
證,且華碩對因使用本用戶手冊而獲取的結果或通過本用戶手冊所獲
得任何信息的準確性或可靠性不提供擔保及保證。

用戶應自行承擔使用本用戶手冊的所有風險。用戶明確瞭解並同

意華碩、華碩的被授權人及董事、管理層、員工、代理商、關聯企業
皆無須為您因本用戶手冊、或因使用本用戶手冊、或因不可歸責于華
碩的原因而無法使用本用戶手冊或其任何部分而可能產生的衍生、附
帶、直接、間接、特別、懲罰或任何其它損失(包括但不限於利益損
失、業務中斷、數據遺失或其它金錢損失)負責,不論華碩是否被告
知發生上述損失之可能性。

由於部分國家或地區可能不允許責任的全部免除或對上述損失的

責任限制,所以上述限制或排除條款可能對您不適用。

用戶知悉華碩有權隨時修改本用戶手冊。本產品規格或驅動程序

一經改變,本用戶手冊將會隨之更新。本用戶手冊更新的詳細說明請
您訪問華碩的客戶服務網 http://www.asus.com.cn/support,或是直
接與華碩電腦客戶關懷中心 400-600-6655 聯繫(400 服務熱線支
持手機撥打)。

對於本用戶手冊中提及的第三方產品名稱或屬性,其所有權及知

識產權都為各產品或屬性所有人所有且受現行知識產權相關法律及國
際條約的保護。

當下列兩種情況發生時,本產品將不再受到華碩的保修及服務:

(1) 本產品曾經過非華碩授權的維修、規格更改、零件替換或其

它未經過華碩授權的行為。

(2)本產品序號模糊不清或丟失。

版權說明

免責聲明

2

筆記本電腦用戶手冊

background image

3

筆記本電腦用戶手冊

目錄

關於本用戶手冊 .......................................................................7
手冊中的信息圖標 ..................................................................8

信息 ................................................................................................... 8
圖標 ................................................................................................... 8

安全說明 .....................................................................................9

使用注意事項 ................................................................................ 9
維護注意事項 ............................................................................. 10
廢棄物處理 .................................................................................. 11
符合能源之星(Energy Star)規範 ................................... 12

第一章:硬件設置

認識您的筆記本電腦 ........................................................... 14

上視圖 ........................................................................................... 14
底視圖 ........................................................................................... 19
右視圖 ........................................................................................... 21
左視圖 ........................................................................................... 22

第二章:使用您的筆記本電腦

開始使用前 ............................................................................. 26

為筆記本電腦充電 .................................................................... 26
掀開顯示屏 .................................................................................. 28
按下電源按鈕 ............................................................................. 28
使用觸摸板(視出貨機型而定) ........................................ 29
單指手勢 ....................................................................................... 30
雙指手勢 ....................................................................................... 31

使用鍵盤 .................................................................................. 33

功能組合鍵 .................................................................................. 33

background image

4

筆記本電腦用戶手冊

Windows

®

10 功能鍵 ............................................................... 34

多媒體控制鍵 ............................................................................. 35
數字鍵盤 ....................................................................................... 36

第三章:使用 Windows

® 10

第一次開始使用 .................................................................... 38
開始屏幕 .................................................................................. 39

打開開始屏幕 ............................................................................. 40
從開始屏幕啟動應用程序 ...................................................... 40

Windows

®

應用程序 ........................................................... 41

使用 Windows

®

應用程序處理工作 .............................. 42

从開始屏幕運行 Windows

®

應用程序 .............................. 42

個性化 Windows

®

應用程序 ................................................. 42

任務視圖 .................................................................................. 45

貼靠功能 ....................................................................................... 46
熱點 ................................................................................................ 46

操作中心 .................................................................................. 48
其他鍵盤快捷鍵 .................................................................... 49
Wi-Fi 無線上網 ...................................................................... 51

Wi-Fi ............................................................................................... 51
啟動 Wi-Fi 無線網絡 ................................................................ 51
藍牙連接(僅限搭載藍牙的機器) .................................... 52
飛行模式 ....................................................................................... 53

連接至有線網絡 .................................................................... 54

設置動態 IP/PPPoE 網絡連接 ............................................. 54
設置一個固定的 IP 網絡 ........................................................ 55

目錄

background image

5

筆記本電腦用戶手冊

關閉您的筆記本電腦 ........................................................... 56
讓筆記本電腦進入睡眠模式 ............................................. 56

第四章:開機自檢(POST)

開機自檢 .................................................................................. 58

使用開機自檢訪問 BIOS 與故障排除 ................................ 58

BIOS 設置程序 ...................................................................... 58

進入 BIOS 設置程序 ................................................................ 58
BIOS 設置 .................................................................................... 59
啟動(Boot)菜單 ................................................................... 59
安全(Security)菜單 ............................................................. 61
保存與退出(Save & Exit) ................................................. 66

系統恢復 .................................................................................. 69

啟動恢復選項 ............................................................................. 70

第五章:筆記本電腦升級

取下擴展插槽護蓋 ............................................................... 74
安裝硬盤(HDD) ............................................................... 76
安裝 M.2 卡 ........................................................................... 81

常見問題與解答

筆記本電腦使用訣竅 ........................................................... 84
硬件常見問題與解答 ........................................................... 85
軟件常見問題與解答 ........................................................... 88

目錄

background image

6

筆記本電腦用戶手冊

附錄

基本維護保養 ........................................................................ 92

液晶顯示屏 .................................................................................. 92
電池 ................................................................................................ 93
鍵盤 ................................................................................................ 93
硬盤 ................................................................................................ 93
光驅 ................................................................................................ 94
觸摸板 ........................................................................................... 94
散熱 ................................................................................................ 94
其他元件保養 ............................................................................. 95
環保觀念 ....................................................................................... 95
定期保養建議時間表 ............................................................... 95

DVD-ROM 光驅信息(視出貨機型而定) ................. 96
藍光光驅信息(視出貨機型而定) ............................... 98

目錄

background image

7

筆記本電腦用戶手冊

關於本用戶手冊

本用戶手冊通過下列章節編排,提供筆記本電腦的硬件介紹與

軟件功能使用說明。

說明: 本手冊內容僅適用於出廠時已預先安裝 Windows

®

10 操作

系統的筆記本電腦機型。

第一章:硬件設置

本章為筆記本電腦各部位硬件組件介紹。

第二章:使用您的筆記本電腦

本章教您如何使用筆記本電腦的各項功能,包括 BIOS 設置

程序。
第三章:使用 Windows

® 10

本章介紹筆記本電腦內置的 Windows

® 10 操作系統所提供的

功能。
第四章:開機自檢(POST)

本章介紹如何使用開機自檢(POST)以改變筆記本電腦的設

置。
第五章:筆記本電腦升級

本章為筆記本電腦組件置換與升級指引說明。

常見問題與解答

本章為筆記本電腦的常見硬件與軟件問題與解答。

附錄

本章介紹筆記本基本保養常識,以及 DVD 與藍光光驅信息。

background image

8

筆記本電腦用戶手冊

手冊中的信息圖標

手冊中特定圖標、信息與字體的使用說明如下:

信息

為了強調手冊中的重要信息,信息說明會以下列方式呈現:

警告! 本信息包含在特定工作時必須遵守以維護用戶安全以及避免

造成筆記本電腦數據與組件損壞的重要信息。

說明:本信息包含助於完成工作的額外信息與提示。

重要!本信息包含必須遵守才能完成工作的重要信息。

圖標

下列圖標分別表示可用來在筆記本電腦上完成所有工作的不

同設備。

= 使用觸摸板

= 使用鍵盤